Projekter

Erfaringer

Virksomheden Samskabelse – social entreprenør og indehaver

 • 2022 – 2024 Procesevaluering og facilitator af læreprocesser på Projekt Fritidsjob-Bedre Integration, som varetages af foreningen NIIS, Ny integration i Samfundet. Projektet har følgende overordnede formål: NIIS og FGU Aarhus udvikler et innovativt partnerskab, som vil udvikle og afprøve metoder, der skal få flygtninge og indvandrere mellem 15-25 år i et fritidsjob i starten af deres FGU-forløb. Projektet forventer at fritidsjobbet kan være med til at fastholde de unge i deres FGU-forløb og styrke deres mulighed for uddannelse og integration i samfundet. Projektet har modtaget støtte fra TRYG Fonden
 • 2021 – 2023 Projektdesign og procesevaluering af Fontænehusets Ungenetværk(FUN), Frederikshavn. Med projekt FUN, vil Fontænehuset Frederikshavn udvikle model for opsøgende, inkluderende og varige netværk, som støtter unge med psykisk sårbarhed til et hverdagsliv med uddannelse/job og sundt fritidsliv og retter sig mod unge med psykisk sårbarhed. Projektet støttes af TRYG-fonden.
 • 2021 – 2024 Procesevaluering med læringsperspektiv Projekt Lokale Musikfællesskaber. Projektet benytter musikken som løftestang for lokale fællesskaber målrettet ensomme og isolerede borgere i de små lokalsamfund i Syddjurs Kommune. Projektet sker i samarbejde mellem Kafe Kolind (KFUM´s Sociale Arbejde), Syddjurs Provsti og Syddjurs Kommune. Projektet støttes af Trygfonden
 • 2019 – 2023 Udvikling og dokumentation Projekt Joballiancen – bedre overgange og udslusning efter STU (Særligt tilrettelagt ungdomsuddannelse i regi af Ligeværd. Fem lokale partnerskaber mellem STU-udbydere og kommuner udvikler Best Practice for job- og uddannelsesrettede udslusningsplaner med tilknyttet kontaktperson.
 • 2018 – 2021 Procesevaluering Projekt Unge for Ligeværd – udvikling af brætspil til kamp mod identitetstyveri blandt unge med særlige behov. Projektet er landsdækkende og udvikles i samarbejde med skoler og uddannelsessteder målrettet disse unge.
 • 2018 – 2020 Procesevaluering af projekt Musik til fremme af mental sundhed for socialt udsatte. Projektet gennemføres i regi af Kafe Kolind, Cafe Grenå, Cafe Den Blå Paraply Randers og Cafe Parasollen, Viby J under KFUM´s Sociale arbejde i Danmark. Projektet støttes af Socialstyrelsen.
 • 2018 Forundersøgelse af Uddannelses og beskæftigelsesrettede indsatser for STU-elever på uddannelsessteder under Ligeværd. Undersøgelsen er gennemført for Ligeværd og i samarbejde med jurist Uffe Bech.
 • 2018 Pilotprojekt – projektdesign, projektledelse og dokumentation – musikalsk sansestimulering målrettet demensramte. Undersøgelsen omfatter 50 demensramte beboere på 11 plejecentre i 10 kommuner. Undersøgelsen er lavet for virksomheden inmutouch.com.
 • 2016 – 2019 Facilitator og proceskonsulent projekt ViVirk´R i regi af Ligeværd Vidensbaserede og virksomhedsrettede ressourceforløb for unge med fysisk, psykisk og kognitive funktionsnedsættelser. Projektet udvikler lokale partnerskaber uddannelsessteder, kommuner og virksomheder – fire partnerskaber mellem PMU Sindal og Frederikshavns Kommune, Randers Bo- og Erhvervstræning og Randers Kommune, PGU Rosenholm og Aarhus Kommune samt Erhvervsskolen Vestjylland i Borris og Ringkøbing Skjern Kommune. Projektet er støttet af STAR.
 • 2016 – 2017 Facilitator og procesevaluator ressourceforløb for mennesker med psykisk sårbarhed på Enggården, Enggårdsvej i Thisted – et socialt, bo og arbejdstilbud i regi af Fountainhouse Danmark.
 • 2016 Erfaringsopsamling Generel forebyggelse af alkoholproblemer og netværksdannelse for borgere med alkoholproblemer i regi af sociale cafeer, væresteder og opholdssteder under KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark. Projektet er støttet af Sundhedsstyrelsen.
 • 2016 Dokumentation og fortællinger fra den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats på bosted- og alkoholbehandlingscenter Nørbygaard i Hanstholm.
 • 2014 – 2015 Analyse – Veje til job for udsatte borgere – hvad gør vi og hvad koster det? Analyse af økonomiske effekter af den helhedsorienterede indsats. Analysen gennemføres i samarbejde med virksomheden Analyze! Og jurist Uffe Bech. Analysen foregår i regi af KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark og uddannelsessteder i regi af Ligeværd. Projektet støttes af Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats.
 • 2014 Evaluering af projekt Uddannelse til Job – Job til Uddannelse – partnerskabsprojekt mellem aktører på social- uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Jammerbugt, Thisted og Morsø Kommuner målrettet unge med særlige behov. Projektet støttes af EU-socialfond.
 • 2014 – 2016 Frivilligdynamo, KFUM´s Sociale Arbejdesparring, dokumentation og formidling af metoder og erfaring med nye og løst koblede og frit organiserede frivillige i 6 lokale sociale cafeer i Nykøbing Mors, Struer, Ulfborg, Kolind, Odder og Vejen. Samskabelse udarbejder metodehæfte sommeren 2016. Projektet støttes af Socialstyrelsen.
 • 2014 – 2017 Thy Naturkraft – socialøkonomisk erhvervsudvikling i Thy/Mors gennem udvikling af lokalt partnerskab mellem den selvejende institution Elmelund, Thisted, Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy, Den Regionale Madkultur Thy/Mors og Thy Erhvervsforum. Formålet med partnerskabet er målrettet jobskabelse for unge med særlige behov. Projektet støttes af A.P. Møllers Fond
 • 2014 Inspirations- og ideseminar for socialøkonomisk netværk i Urbanplanen, Amager – et boligsocialt initiativ.
 • 2013 – 2014 Evaluering projekt Indsats i Udkanten, KFUM Soc. Arbejde. Projektet er målrettet inklusion af udsatte borgere i job og i uddannelse. Projektet skaber socialøkonomiske arbejdspladser gennem aktivitetsudvikling og øget omsætning i 8 af organisationens sociale cafeer (socialøkonomisk virksomhed).

Seniorkonsulent i Center for aktiv beskæftigelsesindsats (Cabi)

 • 2012 – 2013 Fokus på socialøkonomiske virksomheder – en kortlægning af kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder. Projektet støttes af STAR
 • 2011 Projektdesign for Projekt Route 25 målrettet ungeteams i Ikast/Brande, Odder, Egedal og Tønder Kommuner. De fire teams er sammensat af UU-vejledere, sagsbehandlere i jobcentre, børn og familieafdelinger, virksomhedskonsulenter, SSP-medarbejdere, ungdomsskoler m.fl. Projektet retter sig mod unge, som skal praksisvejen/virksomhedsvejen til uddannelse eller job. STAR
 • 2011 – 2012 Evaluator på projekt UJJU – uddannelse til job/ job til uddannelse. Et partnerskabsprojekt mellem jobcentre, UU, produktionsskoler, erhvervsskoler m.m. i Mors, Thisted og Jammerbugt Kommuner. Evalueringen gennemføres som procesevaluering med interessentperspektiv og bidrager til udvikling af partnerskaberne. Projektet støttes af EU-Socialfond
 • 2011 – 2012 Analyse Unge og mentalt helbred omfattende litteraturstudier, workshops, interview med unge og praktikere, udarbejdelse af idekatalog m.m. Analysen rekvireres af Region Syddanmark.
 • 2008 – 2012 Projektleder, proceskonsulent og formidlerLokale Ungepartnerskaber, som gennemføres i samarbejde med Produktionsskoleforeningen. Der udvikles modeller for partnerskaber i Randers, Roskilde, Lolland og Guldborgsund. Partnerskaberne omfatter produktionsskole, UU og jobcentre, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, som skal arbejde med udvikling af længerevarende sammenhængende ungeforløb. Erfaringer fra modelarbejdet formidles nu til 40 potentielt nye partnerskaber fordelt i hele landet gennem praktikbesøg i de 4 partnerskaber. Projektet støttes af Arbejdsmarkedsstyrelsen
 • 2008 – 2012 Projektleder, proceskonsulent og formidler i Fra Sport til Job, som integrerer unge nydanskere i uddannelse og arbejde gennem partnerskaber mellem sportsklubber, virksomheder i Ålborg, Lolland og Københavns kommuner. Projektet støttes af Arbejdsmarkedsstyrelsen
 • 2005 – 2007 evaluator Kafe Kolind (socialøkonomisk virksomhed) et partnerskabsprojekt med deltagelse af Syddjurs Kommune, KFUM´s sociale cafe og lokale virksomheder og næringsdrivende. Formålet var at skabe jobs til ledige med svage jobforudsætninger. Projektet støttes af Arbejdsmarkedsstyrelsen
 • 2005 – 2006 EvaluatorProjekt Give Atletklub. Formålet med projektet var integration af unge og andre personer med svage forudsætninger for uddannelse og job via bokseklubbens netværk af sponsorvirksomheder i Give Kommune. Projektet støttes af Arbejdsmarkedsstyrelsen
 • 2005 – 2006 EvaluatorProjekt Mentor, Randers Bo- og erhvervstræning. Formålet med projektet var, at overføre pædagogisk viden og erfaring fra arbejdet med unge med særlige behov til mentorer i virksomhederne. Projektet skete i samarbejde mellem Ligeværd og Randers og Aarhus Kommuner. Projektet støttes af EU-Socialfond
 • 2003 – 2006 Proceskonsulent på proces med ”organisatorisk læring” på Kofoeds Skole Århus. Læringen skulle anvendes til at efterleve formål og resultatmål for gruppen af personer med svage jobforudsætninger. Der blev etableret læringsrum i form af ”læringsværksteder”, hvor de ansatte på skolen i Århus arbejdede med konkrete arbejdsrelaterede problemstillinger, fandt frem til problemløsninger og opstillede handlingsplaner med aktiviteter, som skulle fremme problemløsninger. Skolens ansatte blev undervist i og arbejdede med supervision som dynamisk gruppeproces og fik vejledning i at udarbejde evalueringsrapporter. Afslutningsvis blev udarbejdet notat vedr. evaluering af læreprocesser. Projektet støttes af Socialstyrelsen
 • 2002-2005 Projektleder, projektdesign og formidler på formidlingsprojekt CABI Jobskabelse. Projektet opsamler og formidler erfaringer i et landsdækkende perspektiv, og bidrager til jobskabelse for langvarigt ledige med problemer ud over ledighed og andre med svage jobforudsætninger. Herunder fokus på særlige virksomhedskonstruktioner (socialøkonomiske virksomheder)
 • 2002-2005 EvaluatorEvaluering af projekt: ”Tilbage til Arbejdsmarkedet”. KFUM´s Sociale Arbejde gennemfører projekt målrettet de svageste grupper i forhold til arbejdsmarkedet, som gennem deres tilknytning til den frivillige organisations sociale cafeer deltager i afklaring og opkvalificering i forhold til en efterfølgende udplacering på arbejdsmarkedet. Projektet gennemføres i samarbejde mellem cafe og lokale virksomheder i Aarhus, Vejle, Kolding, Haderslev, Billund og Grindsted kommuner. Projektet er støttet af Socialministeriet
 • 2000 – 2003 Projektkonsulent og formidler på udviklings- og formidlingsprojektet ”Modelkommuneprojekt for udsatte unges uddannelses- og arbejdsmarkedsintegration”. Formålet med projektet er at udvikle og bidrage til nye ideer og initiativer i ungeindsatsen og retter sig både mod centrale og lokale beslutningstagere samt øvrige lokale aktører på området, herunder ungdomsskoler, produktionsskoler, børn- og ungeforvaltninger i 10 kommuner fordelt i hele landet. Projektet afholder en central konference og 3 regionale konferencer samt udgiver publikationer om det organisatoriske udviklingsarbejde og de centrale metodeerfaringer. Projektet er støttet af Socialministeriet
 • 2000 – 2002 Evaluator af projekt ”Udviklingsforum for social aktivering i Aalborg Kommune”. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem Aalborg Kommune og Kofoeds Skole i København. Gennem etablering af Kofoeds Skole i Aalborg skal de sociale aktiveringsprojekter lade sig inspirere af Kofoeds Skoles metoder. Evalueringen fokuser på metodeoverførsel via interessentanalyse af brugergrupper, medarbejdergrupper og ledelsesgrupper. Projektet er støttet af Socialministeriet.

Projektleder Revacenter Laboremus, Viborg Amt

 • 1998 – 2000 Projektleder projekt Dobbeltfleks – fleksjob med særlig social dimension på Laboremus Revacenter Syd i Viborg Amt. Formålet med projektet er at etablere fleksjob til personer, som er berettiget til fleksjob, men som pga. meget svingende arbejdsevne (psykisk sårbarhed, social udsathed, misbrug) har svært ved at fastholde jobbet. Projektet er et samarbejdsprojekt mellem revalideringscenter og Viborg, Fjends, Møldrup, Bjerringbro kommuner, det lokale arbejdsmarked og de faglige organisationer.

Privat Familieplejer/opholdssted

 • 1997 – 2009 Medstifter af familiepleje/opholdssted for 2 piger, som i 2000 og 2003 fik selskab af 2 drenge. Vi samarbejder med Familieplejecenter Aarhus, samt Silkeborg og Randers Kommuner. I 2003 ændrer vi status fra familiepleje til socialpædagogisk opholdssted og ansætter 2 pædagogiske medarbejdere.

Specialeopgaver

 • 2011 – 2013 Master i Professionel Kommunikation: I Siemens parkerer man baglæns – værdiernes magt i praksis. I afhandlingen undersøger vi, om og evt. hvordan magt kommer til udtryk i implementering af værdier i den lokale ledelsespraksis i Siemens. Undersøgelsen viser, at værdier udgør et organiserende princip i en organisation og i vores tilværelse. Magt, værdier og ledelse udøves som kommunikativt samspil i en organisatorisk kontekst.
 • 1997- 1998 Med rollen som aktionsforsker gennemfører jeg projekt, som har til formål at engagere en gruppe unge drenge i et lokalsamfundsprojekt ”Projekt Skatehal”.  Mit initiativ tager afsæt i streetkultur og på frivillig basis og bidrager til baggrunden for opførelse af multihal for unge i Hammel med støtte fra Lokale og anlægsfondet.

Organisations- og personaleledelse

 • 1990 – 1992 Plejehjemsleder, Plejehjemmet Skaghøj og medansvarlig for ledelse af stort omstillingsprojekt ”Fra plejehjem til integreret hjemmepleje”, et organisationsudviklingsprojekt omfattende ca. 200 medarbejdere inden for ældreområdet. Plejehjemmets ca. 130 medarbejdere skulle integreres med den kommunale hjemmepleje, det eksisterende plejehjem med plads til 86 beboer ombygges til plejeboliger og nyt plejecenter med plads til 57 blev opført.
 • 1979 – 1990 Afdelingsleder plejehjemmet Skaghøj og medudvikler af beskyttede boliger som nyt botilbud til ældre i Hammel Kommune Stillingen omfatter ledelse af 18 plejehjemspladser og 20 beskyttede boliger og tilknyttet ca. 40 medarbejdere fordelt på hele døgnet alle ugens dage.