Projekter

 

Eksempler på ledelses- og projekterfaringer

• 2018 – 2021 Procesevaluering Projekt Unge for Ligeværd – udvikling af brætspil til kamp mod identitetstyveri blandt unge med særlige behov. Projektet er landsdækkende og udvikles i samarbejde med skoler og uddannelsessteder målrettet disse unge.
• 2018 – 2021 Projektdesign og procesevaluering af Kildehusets Ungenetværk, Aalborg. Projektet bygger på 37 internationale standarder for Fountainhouse og retter sig mod unge med psykisk sårbarhed. Projektet støttes af TRYG-fonden.
• 2018 – 2021 Procesevaluering af projekt Musik til fremme af mental sundhed for socialt udsatte. Projektet gennemføres i regi af Kafe Kolind, Cafe Grenå, Cafe Den Blå Paraply Randers og Cafe Parasollen, Viby J under KFUM´s Sociale arbejde i Danmark. Projektet støttes af Socialstyrelsen.
• 2018 Forundersøgelse af Uddannelses og beskæftigelsesrettede indsatser for STU-elever på uddannelsessteder under Ligeværd. Undersøgelsen er gennemført for Ligeværd og i samarbejde med jurist Uffe Bech.
• 2018 Pilotprojekt – projektdesign, projektledelse og dokumentation – musikalsk sansestimulering målrettet demensramte. Undersøgelsen omfattede 50 demensramte beboere på 11 plejecentre fordelt over hele landet. Undersøgelsen blev lavet for virksomheden inmutouch.com.
• 2016 – 2019 Facilitator og proceskonsulent projekt ViVirk´R i regi af Ligeværd
Vidensbaserede og virksomhedsrettede ressourceforløb for unge med fysisk, psykisk og kognitive funktionsnedsættelser. Projektet udvikler lokale partnerskaber uddannelsessteder, kommuner og virksomheder – fire partnerskaber mellem PMU Sindal og Frederikshavns Kommune, Randers Bo- og Erhvervstræning og Randers Kommune, PGU Rosenholm og Aarhus Kommune samt Erhvervsskolen Vestjylland i Borris og Ringkøbing Skjern Kommune. Projektet er støttet af STAR.
• 2016 – 2017 Facilitator og procesevaluator ressourceforløb for psykisk sårbare på Enggården, Enggårdsvej i Thisted – et socialt, bo og arbejdstilbud i regi af Fountainhouse Danmark.
• 2016 Erfaringsopsamling Generel forebyggelse af alkoholproblemer og netværksdannelse for borgere med alkoholproblemer i regi af sociale cafeer, væresteder og opholdssteder under KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark. Projektet fik støtte fra Sundhedsstyrelsen.
• 2016 Dokumentation og fortællinger fra den pædagogiske og behandlingsmæssige indsats på bosted- og alkoholbehandlingscenter Nørbygaard i Hanstholm.
• 2014 – 2015 Analyse – Veje til job for udsatte borgere – hvad gør vi og hvad koster det? Analyse af økonomiske effekter af den helhedsorienterede indsats. Analysen gennemføres i samarbejde med virksomheden Analyze! Og jurist Uffe Bech. Analysen blev gennemført i regi af KFUM´s Sociale Arbejde i Danmark og uddannelsessteder i regi af Ligeværd. Projektet fik støtte fra Den centrale pulje til en særlig beskæftigelsesindsats.

• 2014 Evaluering af projekt Uddannelse til Job – Job til Uddannelse – partnerskabsprojekt mellem aktører på social- uddannelses- og beskæftigelsesområdet i Jammerbugt, Thisted og Morsø Kommuner målrettet unge med særlige behov. Projektet var støttet af EU-socialfond.
• 2014 – 2016 Frivilligdynamo, KFUM´s Sociale Arbejde – sparring, dokumentation og formidling af metoder og erfaring med nye og løst koblede og frit organiserede frivillige i 6 lokale sociale cafeer i Nykøbing Mors, Struer, Ulfborg, Kolind, Odder og Vejen. Samskabelse udarbejdede metodehæfte sommeren 2016. Projektet fik støtte fra Socialstyrelsen.
• 2014 – 2017 Thy Naturkraft – socialøkonomisk erhvervsudvikling i Thy/Mors gennem udvikling af lokalt partnerskab mellem den selvejende institution Elmelund, Thisted, Nationalpark Thy, Naturstyrelsen Thy, Den Regionale Madkultur Thy/Mors og Thy Erhvervsforum. Formålet med partnerskabet er målrettet jobskabelse for unge med særlige behov. Projektet fik støtte fra A.P. Møllers Fond
• 2014 Inspirations- og ideseminar for socialøkonomisk netværk i Urbanplanen, Amager
• 2013 – 2014 Evaluering projekt Indsats i Udkanten, KFUM Soc. Arbejde. Projektet er målrettet inklusion af udsatte borgere i job og i uddannelse. Projektet skaber socialøkonomiske arbejdspladser gennem aktivitetsudvikling og øget omsætning i 8 af organisationens sociale cafeer(socialøkonomisk virksomhed).
• 2012 – 2013 Fokus på socialøkonomiske virksomheder – en kortlægning af kommunernes samarbejde med socialøkonomiske virksomheder.
• 2011 Projektdesign for Projekt Route 25 målrettet ungeteams i Ikast/Brande, Odder, Egedal og Tønder Kommuner. De fire teams er sammensat af UU-vejledere, sagsbehandlere i jobcentre, børn og familieafdeling, virksomhedskonsulenter, SSP-medarbejdere, ungdomsskoler m. fl. Projektet retter sig mod unge, som skal praksisvejen/virksomhedsvejen til uddannelse eller job.
• 2011 – 2012 Evaluator på projekt UJJU – uddannelse til job/ job til uddannelse. Et partnerskabsprojekt mellem jobcentre, UU, produktionsskoler, erhvervsskoler m.m. i Mors, Thisted og Jammerbugt Kommuner. Evalueringen gennemføres som procesevaluering med interessentperspektiv og bidrager til udvikling af partnerskaberne.
• 2011 – 2012 Analyse Unge og mentalt helbred omfattende litteraturstudier, workshops, interview med unge og praktikere, udarbejdelse af idekatalog m.m.
• 2008 – 2012 Projektleder, proceskonsulent og formidler på Lokale Ungepartnerskaber, som gennemføres i samarbejde med Produktionsskoleforeningen. Der udvikles modeller for partnerskaber i Randers, Roskilde, Lolland og Guldborgsund. Partnerskaberne omfatter produktionsskole, UU og jobcentre, virksomheder, uddannelsesinstitutioner, som skal arbejde med udvikling af længerevarende sammenhængende ungeforløb. Erfaringer fra modelarbejdet formidles nu til 40 potentielt nye partnerskaber fordelt i hele landet gennem praktikbesøg i de 4 partnerskaber.
• 2008 – 2012 Projektleder, proceskonsulent og formidler i Fra Sport til Job, som integrerer unge nydanskere i uddannelse og arbejde gennem partnerskaber mellem sportsklubber, virksomheder i Ålborg, Lolland og Københavns kommuner
• 2005 – 2007 evaluator på Kafe Kolind (socialøkonomisk virksomhed)et partnerskabsprojekt med deltagelse af Syddjurs Kommune, KFUM´s sociale cafe og lokale virksomheder og næringsdrivende. Formålet var at skabe jobs til ledige med svage jobforudsætninger.
• 2005 – 2006 Evaluator på Projekt Give Atletklub. Formålet med projektet var integration af unge og andre personer med svage forudsætninger for uddannelse og job via bokseklubbens netværk af sponsorvirksomheder i Give Kommune.
• 2005 – 2006 Evaluator på Projekt Mentor, Randers Bo- og erhvervstræning. Formålet med projektet var, at overføre pædagogisk viden og erfaring fra arbejdet med unge med særlige behov til mentorer i virksomhederne. Projektet skete i samarbejde med Randers og Aarhus Kommuner.
• 2003 – 2006 Proceskonsulent på proces med ”organisatorisk læring” på Kofoeds Skole Århus. Læringen skulle anvendes til at efterleve formål og resultatmål for gruppen af personer med svage jobforudsætninger.
Der blev etableret læringsrum i form af ”læringsværksteder”, hvor de ansatte på skolen i Århus arbejdede med konkrete arbejdsrelaterede problemstillinger, fandt frem til problemløsninger og opstillede handlingsplaner med aktiviteter, som skulle fremme problemløsninger. Skolens ansatte blev undervist i og arbejdede med supervision som dynamisk gruppeproces og fik vejledning i at udarbejde evalueringsrapporter. Afslutningsvis blev udarbejdet notat vedr. evaluering af læreprocesser.
• 2002-2005 Projektleder, projektdesign og formidler på formidlingsprojekt CABI Jobskabelse. Projektet opsamlede og formidlede erfaringer i et landsdækkende perspektiv, og bidrog til jobskabelse for langvarigt ledige med problemer ud over ledighed og andre med svage jobforudsætninger. Herunder fokus på særlige virksomhedskonstruktioner(socialøkonomiske virksomheder)
• 2002-2005 Evaluator på Evaluering af KFUM projektet: ”Tilbage til Arbejdsmarkedet”. Projektet var målrettet de svageste grupper i forhold til arbejdsmarkedet, som gennem deres tilknytning til den frivillige organisations sociale cafeer deltog i afklaring og opkvalificering i forhold til en efterfølgende udplacering på arbejdsmarkedet. Projektet blev gennemført i samarbejde mellem cafe og lokale virksomheder i Aarhus, Vejle, Kolding, Haderslev, Billund og Grindsted kommuner.
• 2000 – 2003 Projektkonsulent og formidler på udviklings- og formidlingsprojektet ”Modelkommuneprojekt for udsatte unges uddannelses- og arbejdsmarkedsintegration”. Formålet var at udvikle og bidrage til nye ideer og initiativer i ungeindsatsen og rettede sig både mod centrale og lokale beslutningstagere samt øvrige lokale aktører på området, herunder ungdomsskoler, produktionsskoler, børn- og ungeforvaltninger i 10 kommuner fordelt i hele landet. Der blev afholdt en central konference og 3 regionale konferencer samt udgivet en publikation om det
organisatoriske udviklingsarbejde samt et redskabshæfte om de centrale metodeerfaringer.
• 2000 – 2002 Evaluator af projekt ”Udviklingsforum for social aktivering i Aalborg Kommune”. Projektet var et samarbejdsprojekt mellem Aalborg Kommune og Kofoeds Skole i København. Gennem etablering af Kofoeds Skole i Aalborg skulle de sociale aktiveringsprojekter lade sig inspirere af Kofoeds Skoles metoder. Evalueringen havde fokus på metodeoverførsel, som blev undersøgt gennem en interessentanalyse.
• 1998 – 2000 Projektkoordinator projekt Dobbeltfleks – fleksjob med særlig social dimension på Laboremus Revacenter Syd i Viborg Amt. Formålet med projektet var at etablere fleksjob til personer, som var berettiget til fleksjob, men som pga. meget svingende arbejdsevne, havde svært ved at fastholde jobbet. Projektet var et samarbejdsprojekt mellem revalideringscenter, Viborg, Fjends, Møldrup, Bjerringbro kommuner og det lokale arbejdsmarked og faglige organisationer.
• 1997 – 2009 Medstifter af familiepleje/opholdssted for 2 piger, som i 2000 og 2003 fik selskab af 2 drenge.
• 1997- 1998 Aktionsforsker på aktionsforskningsprojekt, som havde til formål at engagere en gruppe unge drenge i et lokalsamfundsprojekt ”Projekt Skatehal”. Mit initiativ skete på frivillig basis og resulterede i opførelse af multihal for unge i Hammel Kommune. Projektet blev afslutningsopgave på min socialrådgiveruddannelse.
• 1996 Analyse ”De fritstillede Ribbuschauffører”, levevilkår efter deltagelse i den langvarige arbejdskamp i forbindelse med udlicitering af busdriften i Ribe Amt
• 1990 – 1992 Plejehjemsleder medvirkende til gennemførelse af stort omstillingsprojekt ”Fra plejehjem til integreret hjemmepleje”, et organisationsudviklingsprojekt omfattende ca. 200 medarbejdere inden for ældreområdet. Som leder af plejehjem med 130 medarbejdere deltog jeg i planlægning samt gennemførelse af projektet.
• 1979 – 1990 Afdelingsleder og udvikler af beskyttede boliger som nyt botilbud til ældre i Hammel Kommune Stillingen omfattede ledelse af 18 plejehjemspladser og 20 beskyttede boliger. Personalegruppen omfattede i alt 40 medarbejdere fordelt på hele døgnet alle ugens dage.

Formidling og publikationer
• Marianne Saxtoft
Nørbygaard – et bo og alkoholbehandlingstilbud
• Marianne Saxtoft
Frivilligdynamo
• Marianne Saxtoft
Erfaringsopsamling Generel forebyggelse af alkoholproblemer og netværksdannelse
• Analyze!, Kim Madsen og Samskabelse, Marianne Saxtoft
Nye veje til job for udsatte borgere – hvordan gør vi og hvad koster det?
• Marianne Saxtoft’
Ungepraksis, samarbejdspraksis og organisationspraksis på samme tid!
Evaluering af projekt Uddannelse til Job – Job til Uddannelse i Thy
• Marianne Saxtoft
• Vi sk®aber nye værdier sammen
Evaluering af projekt Indsats i Udkanten, KFUM´s sociale arbejde
• Marianne Saxtoft
Et første skridt 2012
Evaluering af projekt UJJU Thisted
• Marianne Saxtoft og Kim Madsen
Unges trivsel i uddannelsessystemet 2012
• Marianne Saxtoft og Bente Nissen 2012
Lokale ungepartnerskaber – et inspirationskatalog
• Marianne Saxtoft 2010
Evaluering Projekt Håndholdt Indsats
• Marianne Saxtoft, 2007
Evaluering Give Atletklub
• Marianne Saxtoft, 2006
Evaluering Projekt Mentor
• Marianne Saxtoft, Jean Pierre Morel og Anna Louise Stevnhøj, 2003,
Historier fra den kommunale virkelighed, Udsatte unges uddannelses- og arbejdsmarkedsintegration
• Marianne Saxtoft og Morten Eriksen, 2002-2003
Evaluering på projekt ”Tilbage til arbejdsmarkedet”, Århus, FormidlingsCenter Aarhus
• Marianne Saxtoft og Morten Eriksen, 2002
Slutrapport evaluering af projekt ”Udviklingsforum for Social aktivering i Aalborg Kommune”, Århus, FormidlingsCenter Aarhus
• Marianne Saxtoft og Ellen Jensen, 2002,
Best Practice – eksempler på den arbejdsmarkedsrettede tilgang til aktiverings- og revalideringsindsatsen, Århus, FormidlingsCenter Aarhus
• Marianne Saxtoft og Christa Thomsen, 2002,
Opsamling ”Ide- og inspirationsseminar” Hvad skal der til?, Århus, FormidlingsCenter Aarhus
• Marianne Saxtoft og Christa Thomsen, 2002,
Eksempelsamling ”Jobskabelse for langvarigt ledige kontanthjælpsmodtagere”, Århus, FormidlingsCenter Aarhus
• Marianne Saxtoft og Morten Eriksen, 2001,
Evaluering projekt ”Udviklingsforum for social aktivering i Aalborg Kommune.”, Århus, FormidlingsCenter Aarhus
• Marianne Saxtoft, 1998,
Projektrapport Projekt Skatehal – et lokalsamfundsprojekt, Århus, Den Sociale Højskole
• Marianne Saxtoft, 1996,
Projektrapport De fritstillede Ribbuschauffører, Århus, Den Sociale Højskole
• Artikler i fag- og fagblade. Radio/Tv og film.